Centru oftalmologic mo


centru oftalmologic mo miopia progresiva tratamiento

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs: — nivel de studii — minim generale; — act doveditor al studiilor absolvite; — nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; — vechime:.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate centru oftalmologic mo, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Dosar cu şină. Actele prevăzute la punctele centru oftalmologic mo — 7 vor fi prezentate centru oftalmologic mo în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

centru oftalmologic mo ce vitamine să ia cu miopia

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S. Rotaru Alina. NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

jocuri de tratament hiperopie